Det formella

Tillsyn & Tillstånd

Ceteri Kapitalförvaltning står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) och innehar följande tillstånd:

  • Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare
  • Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare
  • Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.
  • Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)

Verksamheten regleras bland annat av lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter, lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

För att få bedriva verksamhet ställs krav på oss som bolag men också att anställda har rätt kunskap och kompetens. Samtliga rådgivare som arbetar med förmedling av försäkring och finansiell rådgivning har erforderlig kunskap inom respektive område samt även lång praktisk erfarenhet. Samtliga rådgivare är licensierade via Swedsec och/eller Insursec.

Förköpsinformation Ceteri Kapitalförvaltning AB:

Förköpsinformation Ceteri Kapitalförvaltning AB, 556785-0952

Anknutet ombud

Ceteri Kapitalförvaltning AB är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (org.nr 556324-5447) som står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) och har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Som anknutet ombud har Ceteri Kapitalförvaltning AB möjlighet att agera under Svensk Värdepapperservice i Stockholm AB´s tillstånd.

Ytterligare information om bolaget:

www.svenskvpservice.se

Regelefterlevnad

Inom Ceteri Kapitalförvaltning har styrelsen det övergripande ansvaret att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande regler och god sed. Styrelsen har fastställt riktlinjer för regelefterlevnad. För att dessa rutiner och riktlinjer ska efterlevas biträder konsultbolaget SE Compliance bolagets compliancefunktion.

Klagomålshantering

Om du av någon anledning är missnöjd med en tjänst som Ceteri Kapitalförvaltning AB levererat vill vi gärna veta det.

Vid klagomål tar du som kund i första hand kontakt med din kontaktperson inom Ceteri Kapitalförvaltning AB. Om kontaktpersonen inte kan ge tillfredställande svar eller rätta ärendet gäller kan du framföra klagomål enligt följande:

Kund som vill framföra klagomål gällande förmedling av försäkring i Ceteri Kapitalförvaltning AB ska kontakta klagomålsansvarig:

Ceteri Kapitalförvaltning AB

Att: Klagomålsansvarig
Hamngränd 6
721 30 Västerås

E-post: klagomalsansvarig@ceteri.se

Kund som vill framföra klagomål gällande värdepappersaffär ska kontakta klagomålsansvarig på Svensk Värdepappersservice:

Svensk Värdepappersservice

Att: Klagomålsansvarig
Grev Turegatan 14
114 46 Stockholm

E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se
Hemsida: http://www.svenskvpservice.se/

Klagomålet skall framföras skriftligen och handläggningen underlättas om dokumentation av ärendet i form av kopia på anmälningssedel, avräkningsnota, depå-/värderingsrapporter, minnesanteckningar eller liknande bifogas. Klagomålsansvarig kommer att besvara klagomål så snart som möjligt

Om missnöje kvarstår efter beslut från klagomålsansvarig lämnas skriftlig information om hur du kan gå vidare med ditt ärende. Juridisk vägledning kan erhållas från Konsumenternas Försäkringsbyrå och Bank- och finansbyrå samt från kommunala konsumentvägledningen.

Kontakt Konsumenternas Försäkringsbyrå och Konsumenternas Bank- och finansbyrå:
Box 24215, 104 51 Stockholm Hemsida: www.konsumenternas.se Telefon: 0200-22 58 00

Kontakt konsumentvägledningen: Konsumentjuridisk rådgivning, 721 87 Västerås.
Telefon: 021-39 20 00

Det finns även möjlighet för fysisk person att få tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Kontakt Allmänna reklamationsnämnden: Box 174, 101 23 Stockholm.
Hemsida: www.arn.se Telefon: 08-508 860 01

Personuppgiftshantering

Så hanterar vi personuppgifter (öppnas som PDF)