Förköpsinformation

Ceteri Kapitalförvaltning AB

Allmän information

Du har enligt lag rätt att få denna information och det är viktigt att du läser den innan du köper en försäkring. Du bör även spara informationen.

Ceteri Kapitalförvaltning AB (Bolaget) är försäkringsförmedlare och distribuerar livförsäkringar.

Bolaget är inte anknutet till något försäkringsbolag. Detta innebär att Bolaget inte är bundet att endast distribuera försäkringar från ett eller ett mindre antal försäkringsbolag, utan distribuerar försäkringar för flera försäkringsbolags räkning.

De bolag som ingår i urvalet för livförsäkringar är för närvarande: Nordnet Pension, Futur Pension, Folksam, Skandia samt EuroAccident men har även möjlighet att förmedla försäkringar i SEB Trygg Liv, Movestic, Länsförsäkringar, SPP och AMF. Bolaget ger råd på grundval av vad ovanstående försäkringsbolag erbjuder samt de produkter som upphandlats centralt via försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga.

Bolagets försäkringsförmedlare företräder kunden och agerar för kundens räkning och för kundens bästa vid distribution av försäkringar.

Som försäkringsförmedlare har vi ett ansvar att ge dig som konsument objektiv och tydlig information om försäkringsprodukten som vi tar emot från försäkringsbolagen. Därför uppmanar vi dig att särskilt ta del av och spara den information vi tillhandahåller dig som beskriver de försäkringsprodukter vi har distribuerat till dig.

Kontaktuppgifter

Ceteri Kapitalförvaltning AB
Organisationsnummer: 556785-0952
Adress: Hamngränd 6, 721 30 Västerås
Telefonnummer: 021-4444890
E-postadress: info@ceteri.se
Webbadress: www.ceteri.se

Tillstånd och tillsyn

Tillstånd

Bolaget har tillstånd hos Finansinspektionen för försäkringsdistribution enligt nedan.

  • Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.

Du som kund kan kontakta Finansinspektionen för att få information om vilka anställda som har rätt att distribuera vilka försäkringar. Du kan läsa om det i Finansinspektionens företagsregister (www.fi.se) eller kontakta Finansinspektionen enligt kontaktuppgifterna nedan.

Tillsyn och registrering

Finansinspektionen utövar tillsyn över Bolagets försäkringsdistribution och Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare. Du som kund kan kontrollera registreringen hos Bolagsverket. Se kontaktuppgifter nedan.

Konsumentverket utövar tillsyn över den marknadsföring som Bolaget utövar.

Konsumentverket

Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad
Telefon:0771-42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se
Webbplats: www.konsumentverket.se

Finansinspektionen

Postadress: Box 7821 103 97, Stockholm
Telefon:08-787 80 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se

Bolagsverket

Postadress: 851 31, Sundsvall
Telefon:060-18 40 00
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.bolagsverket.se

Bolagets försäkringsdistribution och rådgivning

Bolaget kommer att erbjuda dig rådgivning om de försäkringsprodukter som vi erbjuder. Rådgivningen är inte grundad på en opartisk och personlig analys (oberoende rådgivning).

I de fall Bolaget tillhandahåller dig försäkringsprodukter utan att rådgivning tillhandahålls kommer Bolaget tydligt informera dig om detta innan du ingår ett försäkringsavtal.

Kommunikation

Du som kund har rätt att få denna och viss annan information i samband med försäkringsdistribution och rådgivning i pappersform. När Bolaget anser det lämpligt utifrån de tjänster Bolaget erbjuder samt vår relation med dig som kund kommer du att få information tillställt dig personligen via din kundportal eller e-post.

I samband med att du som kund lämnar din e-postadress till oss bekräftar du samtidigt att du har möjlighet ett motta sådan information som avses ovan via internet och e-post. Det åligger dig som kund att meddela ändrad e-postadress.

Du som kund har alltid rätt att på begäran få den information som nämns ovan avgiftsfritt i pappersform. All kommunikation sker på svenska.

Information om vår personal och kunskapskrav

Bolaget har kontrollerat att samtliga försäkringsförmedlare som är verksamma hos Bolaget har den bakgrund, utbildning, kunskap och kompetens som krävs. Bolagets samtliga försäkringsförmedlare ska årligen genomföra utbildning samt erlägga ett kunskapstest. I Finansinspektionens företagsregister (www.fi.se) kan du se vilka anställda som har rätt att distribuera försäkringar för Bolagets räkning. Samtliga försäkringsförmedlare är licenserade via Insuresec och Swedsec.

Försäkringsförmedlare och deras tillstånd

Fredrik Rääf är anställd i bolaget och får förmedla livförsäkringar.
021-44 44 891, fredrik.raaf@ceteri.se

Joakim Kärrman är anställd i bolaget och får förmedla livförsäkringar. 
021-44 44 892, joakim.karrman@ceteri.se

Martin Asklöf är anställd i bolaget och får förmedla livförsäkringar.
021-44 44 893, martin.asklof@ceteri.se

Michael Grama är anställd i bolaget och får förmedla livförsäkringar.
021-44 44 894, michael.grama@ceteri.se

Priset för distribution och rådgivning

Bolaget erhåller ersättning för den försäkringsdistribution vi utför antingen genom ett arvode från dig som kund eller genom ersättningar från våra samarbetspartners.

Ersättningen beror bland annat på vilken försäkringsprodukt som du köper. Du kommer få en beskrivning av ersättningen innan respektive tillfälle som du tecknar försäkring.

Ersättningen ska täcka kostnader för försäkringsdistributionen samt försäkringsrådgivningen inkluderat uppföljning, årlig skötsel och service till dig som kund. Dessutom ska detta täcka administrativa kostnader och försäkringar samt kostnader som åläggs av tillsynsmyndighet.

Regelbunden rapport om kostnader och ersättningar

Du som kund har i vissa fall rätt att få en regelbunden rapport innehållandes information om de kostnader och ersättningar som utgått för de tjänster och produkter vi har distribuerat till dig.

Information om de kostnader som avses ovan kommer du att få av det försäkringsbolag du tecknat din försäkring hos. Information om de ersättningar som avses ovan kommer du att få av oss och den kommer att tillställas dig personligen minst årligen via din kundportal.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

För information om Bolagets arbete med hållbarhet se Bolagets hemsida.

Anknutet ombud

Bolaget är anknutet ombud till värdepappersbolaget Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP), organisationsnummer 556324-5447. SVP är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd av Finansinspektionen att verka enligt lagen om värdepapper. Genom att vara anknutet ombud kan Bolaget verka under SVP:s tillstånd och namn med investeringsrådgivning och orderförmedling av värdepapper. SVP tar då ansvar för att denna verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på värdepappersmarknaden och att kunden erhåller det kundskydd denne har rätt till. Kund blir informerad under vilket tillstånd, Värdepappersaffärer eller Försäkringsförmedling, Bolaget gör affär.

Intressekonflikter

Intressekonflikter är en naturlig del i affärsdrivande verksamheter och även inom Bolagets verksamhetsområde. Intressekonflikter kan uppstå i en situation där kundintresset står i konflikt med ett intresse hos Bolaget eller Bolagets försäkringsförmedlare. För att skydda dig som kund har Bolaget antagit riktlinjer för att hantera intressekonflikter.

Bolaget är medlem i försäkringsförmedlarorganisationen Tydliga. En av Tydligas uppgifter är att upphandla och förse försäkringsförmedlare och deras kunder med konkurrenskraftiga försäkringslösningar. En del av dessa produkter administreras av Tydliga centralt och Tydliga kan för den administrationen och de produkterna komma att få ersättning. En intressekonflikt består i att en förmedlare kan komma att distribuera en produkt administrerad av Tydliga och senare komma att erhålla sänkta medlemsavgifter i form av återbäring.

Det kan förekomma att vissa produkter som Bolaget distribuerar ger mer ersättning än andra. Detta kan ge incitament för Bolaget eller försäkringsförmedlaren att distribuera just dessa produkter till kunden trots att den produkten nödvändigtvis inte är den mest lämpliga eller passar kundens krav och behov bäst.

För att hantera intressekonflikter och säkerställa att kundens intressen sätts främst föregås varje distributions- och rådgivningstillfälle av en krav- och behovsprövning samt i förekommande fall av en personlig rekommendation mot bakgrund av den information du som kund har lämnat. I tillägg genomför Bolaget löpande stickprovskontroller där all rådgivningsdokumentation granskas i syfte att säkerställa att dina intressen som kund sätts främst. Vid rådgivning avseende försäkringsbaserade investeringsprodukter föregås rådet alltid av en lämplighetsbedömning. Vi kommer i samband med rådgivningen även tydligt förklara detta förhållande för dig som kund.

De organisatoriska och administrativa system som har fastställts för att förebygga eller hantera intressekonflikter angivna ovan med anledning av distribution och rådgivning av försäkringsbaserade investeringsprodukter enligt ovan är inte tillräckliga för att med rimlig säkerhet säkerställa att det inte finns en risk för att kundens intressen skadas.

Närmare information om vad Bolagets regler om intressekonflikter innehåller lämnas till kunden på dennes begäran.

Ansvarsförsäkring

Bolaget och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Försäkringen är tecknad hos Accelerant Insurance Limited via Nordeuropa Försäkring.
Adress: Box 56044,102 17 Stockholm

Kontaktuppgifter:

Sedgwick Sweden AB
Telefon: 08-98 33 60
E-post: info@se.sedgwick.com
Webbadress: www.sedgwick.com/solutions/global/se

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust och anser att Bolagets eller deras förmedlares agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd ska Bolaget underrättas om det inom skälig tid efter det att du märkt eller bort märka att en skada uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada är 1 300 380 euro och totalt 2 600 750 euro för alla skador under försäkringsperioden.

Om du inte är nöjd

Om du som kund är missnöjd och vill framföra ett klagomål rörande distribution och/eller rådgivning av försäkring ska detta göras skriftligen till Bolagets klagomålsansvarig. Klagomål besvaras och utreds så snart som möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från att ärendet mottogs kommer vi att meddela dig och förklara orsaken till detta samt informera om den fortsatta handläggningen av ditt ärende och när du kan förvänta dig ett svar.

Du som konsument kan få vägledning och hjälp hos: 

Konsumenternas Försäkringsbyrå www.konsumenternas.se
Konsumenternas Bank- och Finansbyrå www.konsumenterna.se
Konsumentverket (Hallå konsument) www.hallakonsument.se 
Konsumentrådgivningen i din kommun, www.konsumentvagledare.se 

Du har även möjlighet att få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se).

Du kan också vända dig till allmän domstol för att få din sak prövad. Du rekommenderas i sådana fall att anlita ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ditt ärende och dina utsikter att nå framgång i tvisten. Bolagets klagomålsansvarig:

Ceteri Kapitalförvaltning AB
Klagomålsansvarig
Hamngränd 6, 721 30 Västerås
E-post: klagomalsansvarig@ceteri.se

Kvalificerade innehav

Bolaget har inga kvalificerade innehav i något försäkringsbolag som Bolaget distribuerar försäkringar från och inget av dessa försäkringsbolag har kvalificerade innehav i Bolaget.

Allmänna villkor 

Du som kund omfattas efter lämnande av fullmakt till Bolaget av Bolagets allmänna villkor för kunder. De allmänna villkoren hittar du på din kundportal eller på Bolagets hemsida.

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen – GDPR - innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Syftet med Dataskyddsförordningen är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Reglerna för Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har som ändamål att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

Du upplyses om att Bolaget, såsom personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter. För mer information hänvisas till Bolagets integritetspolicy, som du hittar på vår hemsida.

Till motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism

I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism uppställs en rad grundläggande krav för identitetskontroll med mera. Särskilda regler gäller för personer i politiskt utsatt ställning (political exposed persons, PEP). Information kan komma att efterfråga av dig som kund i samband med tecknande av livförsäkring och/eller investeringar inom ramen för en försäkring.

Tydliga

Bolaget är medlem i försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga, som är Sveriges snabbast växande aktör på den svenska rådgivarmarknaden inom försäkring. Tydliga har idag närmare 350 försäkringsförmedlare anslutna till sig. vilket ger dem förutsättningar att centralt kunna upphandla försäkringslösningar som tillgodoser kundernas behov och önskemål till konkurrenskraftiga priser.

Svenska försäkringsförmedlares förening

Bolaget är medlem i Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM), som är en branschorganisation för försäkringsförmedlare. För att kunna bli medlem krävs att förmedlaren uppfyller samtliga krav som Finansinspektionen ställer. Därutöver gör SFM en egen kontroll av varje individuell förmedlares kunskap och kompetens.

Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM), www.sfm.se 

Insuresec

Bolaget och deras försäkringsförmedlare är anslutna till InsureSec. Med hjälp av regelverk, disciplinnämnd och kriterier för kunskap och kompetens syftar InsureSecs verksamhet till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige. InsureSec vill främja en sund konkurrens på lika villkor, motverka osund rådgivning/försäljning och bidra till ökad transparens i frågor om försäkringsförmedlares kunskap och kompetens, dokumentation från distributionstillfället och priset för förmedlingen.

 Du som kund kan anmäla överträdelser av de regelverk som gäller för försäkringsdistribution till InsureSec.       

InsureSec, www.insuresec.se