Allmänna villkor

Allmänna villkor för försäkringsdistributionstjänster - livförsäkring

1. ALLMÄNT

1.1 Dessa allmänna villkor (Villkoren) har tagits fram för att lägga grunden till ett bra och väl fungerande samarbete mellan Ceteri Kapitalförvaltning och våra kunder.

1.2 Villkoren gäller mellan Ceteri Kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 5567850952, (Bolaget) och den uppdragsgivare, såväl fysisk som juridisk person, (Kunden) som lämnat fullmakt till Försäkringsförmedlaren att företräda Kunden.

1.3 Bolaget erbjuder från tid till andra tilläggstjänster eller specifika villkor till Kunden. Tilläggstjänsterna och/eller de specifika villkoren framgår genom avtal med Kunden (Uppdragsavtal).

1.4 Bolaget är också ett anknutet ombud till värdepappersbolaget Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP), organisationsnummer 556324-5447. SVP är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd av Finansinspektionen att verka enligt lagen om. Detta innebär Försäkringsförmedlaren kan tillhandahålla rådgivning kring värdepapper utanför försäkring men då under SVP:s tillstånd. Rådgivning genom SVP:s tillstånd omfattas ej av Villkoren.

1.5 Vid inbördes tolkning mellan Uppdragsavtal och Villkoren ska Uppdragsavtal äga tolkningsföreträde framför Villkoren.

1.6 Om inget annat överenskommits gäller Villkoren i tillägg till ingånget Uppdragsavtal. Med Villkoren ska därför i förekommande fall förstås även ingånget Uppdragsavtal.

2. UPPDRAGET

2.1 Bolaget ska utföra sitt uppdrag i enlighet med lag (2018:1219) om försäkringsdistribution samt omsorgsfullt och med iakttagande av god försäkringsdistributionssed analysera och utarbeta för Kunden lämpliga försäkringslösningar, upprätta upphandlingsunderlag härför, inhämta och utvärdera offerter från försäkringsbolag, rekommendera Kunden val av försäkringsgivare samt följa upp och uppdatera försäkringarna under försäkringsåret (Uppdraget).

2.2 För Uppdragets fullgörande befullmäktigas Bolaget att företräda Kunden enligt skriftlig, såväl fysisk som digital, fullmakt.

3. UPPGIFTER OCH UNDERLAG

3.1 Kunden åtar sig att

a) till Bolaget, utan dröjsmål och på överenskommet sätt, tillhandahålla korrekta och aktuella uppgifter för att Bolaget ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt Villkoren, samt, i tillämpliga fall, b) löpande, till Bolaget, lämna uppgifter avseende exempelvis nyanställningar, löneförändringar, tjänstledigheter, föräldraledigheter, sjukanmälningar, friskanmälningar, avgångar, inkomst, familjebild, byte av arbetsgivare samt övriga uppgifter som är relevanta för att Uppdraget ska kunna fullgöras, samt c) omedelbart till Bolaget meddela sådana fel eller brister som Kunden upptäcker i försäkringshandlingar, rådgivningsdokumentationer eller andra handlingar.

4. BOLAGETS ÅTAGANDEN

4.1 Bolaget åtar sig att tillhandahålla personal eller konsult som under uppdragstiden ska utföra Uppdraget enligt Villkoren.

4.2 Försäkringsförmedlaren erbjuder kunden en möjlighet till personligt möte årligen med licensierad rådgivare för genomgång av försäkringar och försäkringsbehov. Försäkringsförmedlaren erbjuder kunden en samlad överblick av kundens livförsäkringar och annat sparande genom inloggning i individuell kundportal (www.ceteri.se). Genom försäkringsförmedlaren tillhandahålls ett brett utbud av försäkringsprodukter inklusive ett stort utbud av investeringsprodukter såsom fonder och aktier. Försäkringsförmedlaren är del i förmedlarorganisationen Tydliga vilket ger tillgång till upphandlade försäkringsprodukter med konkurrenskraftiga villkor. Kunder får löpande information och relevant ämnesbevakning via nyhetsbrev.

4.3 Bolaget ska upprätthålla en ansvarsförsäkring i enlighet med vad som krävs i lag.

5. PARTER FÖR FÖRSÄKRINGEN

5.1 Kunden utser efter rekommendation av Bolaget försäkringsgivare med vilken avtal om försäkring ska ingås. Bolaget ska därefter, såsom ombud för Kunden, ingå försäkringsavtal med försäkringsgivaren med stöd av erhållen fullmakt.

6. ERSÄTTNING

6.1 Bolaget erhåller ersättning för sitt Uppdrag antingen genom ett arvode från Kunden eller genom provision från försäkringsgivaren.

6.2 I det fall Bolaget tar ut ett arvode från Kunden för distribution av försäkringen kommer Bolaget att skicka Kunden en faktura enligt överenskommelse.

6.3 I det fall Kunden tecknar en försäkring hos en försäkringsgivare som utbetalar provision till Bolaget kan Bolaget och Kunden komma överens om att Bolaget ska ersättas med den provisionen för distributionen.

6.4 För tjänster som inte är försäkringsdistribution ska Bolaget därutöver fakturera Kunden enligt särskild överenskommelse.

7. ANSVARET OCH ERSÄTTNINGSSKYLDIGHETEN

7.1 Om Bolaget uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt lag (2018:1219) om försäkringsdistribution är denne ersättningsskyldig för skada, som därigenom drabbar Kunden.

8. REKLAMATION

8.1 I det fall Kunden har krav om ersättning på grund av felaktigt utfört uppdrag ska kravet inom skälig tid efter det felet har uppmärksammats eller borde ha uppmärksammats av Kunden meddelas Bolaget. Försummas detta är talerätten förlorad.

9. INGET ANSVAR FÖR OFULLSTÄNDIGA UPPGIFTER ELLER VID DRÖJSMÅL MED UPPGIFTER

9.1 Bolaget ansvarar inte för skada eller förlust, som uppkommit till följd av att Kunden åsidosatt sina skyldigheter enligt Villkoren, lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter till Bolaget, underlåtit eller varit i dröjsmål med att till Bolaget lämna uppgifter för erhållandet av rekommenderat försäkringsskydd eller varit i dröjsmål med erläggande av premier.

10. PREMIEBETALNING FÖRSÄKRINGSSKYDD

10.1 Kunden ska särskilt beakta försäkringsavtalets och däri ingångna försäkringars förfallodag och tillse att premien erlägges i rätt tid. Om premien inte erlägges i rätt tid kan försäkringen upphöra att gälla enligt de villkor som gäller mellan Kunden och försäkringsgivaren.

11. BEFRIELSE AV ANSVAR FÖR FEL ELLER BRIST I GÄLLANDE AVTAL OM FÖRSÄKRING

11.1 Bolaget bär inget ansvar för fel eller brist i gällande avtal om försäkring eller för härigenom uppkommen skada/förlust eller indirekt skada/förlust, som inträffat före det att Bolaget har beretts möjlighet, att inom skälig tid från dagen för ikraftträdandet av Villkoren vidtaga erforderliga förändringar i gällande försäkringsavtal.

12. HÄVNING AV UPPDRAGET

12.1 Kunden har rätt att häva Uppdraget och därmed återkalla fullmakten om Bolaget väsentligen åsidosätter sitt åtagande enligt Villkoren.

12.2 Om Kunden obefogat häver Uppdraget och återkallar fullmakten före eller efter det försäkring har distribuerats ska ersättning utgå till Bolaget på sätt som anges i punkt 14 nedan.

12.3 Bolaget har rätt att häva Uppdraget och därmed frånträda Villkoren, om a) Kunden inte fullgör sina åtaganden enligt Villkoren, eller b) Kunden begär tjänster av innebörd att Bolaget ska efterge kravet på god försäkringsdistributionssed.

12.4 När Uppdraget hävs av Kunden eller när Bolaget häver Uppdraget och frånträder Villkoren upphör med omedelbar verkan även fullmakten att gälla.

13. ÅTERKALLELSE AV FULLMAKTEN

13.1 Återkallar Kunden endast fullmakten efter det försäkring har distribuerats, utan att Kunden därvid häver Uppdraget, upphör Villkoren med omedelbar verkan att gälla. Bolaget har då rätt till ersättning enligt punkten 6 ovan under den uppdragstid som anges i punkten 22.

13.2 Återkallar Kunden endast fullmakten innan det försäkring har förmedlats, utan att Kunden därvid häver Uppdraget, upphör Villkoren med omedelbar verkan att gälla. Bolaget har då rätt till ersättning enligt punkten 14 nedan.

13.3 Fullmakt, som återkallats eller upphört att gälla på grund av att Uppdraget upphört, ska utan dröjsmål, i förekommande fall, överlämnas till Kunden. Bolaget ska snarast underrätta försäkringsgivaren härom.

14. ERSÄTTNING VID HÄVNING AV UPPDRAGET ELLER ÅTERKALLELSE AV FULLMAKT

14.1 Har Bolaget väsentligen åsidosatt sina skyldigheter har Bolaget inte rätt till ersättning för utfört arbete även om överenskommelse om sådan ersättning har ingåtts.

14.2 Om Kunden obefogat häver Uppdraget eller återkallar fullmakten före det att försäkringen har hunnit distribuerats eller förnyats av Bolaget, varigenom Bolaget fråntagits sin rätt att uppbära provision, äger Bolaget rätt att av Kunden erhålla ersättning för utfört arbete med 1 250 kr per timme jämte ersättning för kostnader och utlägg som Bolaget haft i anledning av Uppdraget.

14.3 I det fall Kunden obefogat häver Uppdraget eller återkallar fullmakten efter det försäkringen har placerats av Bolaget, men före det avtalad förnyelse av försäkringen har hunnit distribuerats av Bolaget, äger Bolaget rätt till ersättning för de kostnader som Bolaget bevisligen har haft i anledning av Uppdraget, såvida ej annat har avtalats mellan parterna i samband med att Kunden hävt Uppdraget eller återkallat fullmakten.

15. FÖRSÄKRINGSBASERADE INVESTERINGSPRODUKTER

15.1 En försäkringsbaserad investeringsprodukt är en försäkring med ett förfallo- eller återköpsvärde som helt eller delvis är direkt eller indirekt exponerat mot marknadsvolatilitet, med undantag för skadeförsäkringar, livförsäkringar där ersättning enligt avtalet endast betalas ut vid dödsfall eller vid invaliditet till följd av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning, och pensionsförsäkringar. En försäkringsbaserad investeringsprodukt är till exempel en kapitalförsäkring (fond- eller depåförsäkring) i vilken Kunden kan investera i olika finansiella produkter.

15.2 Bolaget kommer årligen tillhandahålla Kunden en rapport om de tjänster och transaktioner som genomförts under rapporteringsperioden med en redovisning av de totala kostnaderna och värdet av de underliggande tillgångarna. Bolaget är vid skapande av rapporten beroende av information från de försäkringsgivare och andra leverantörer av tjänster och produkter som Kunden tecknar avtal med genom Bolaget.

15.3 Om inte annat överenskommits kommer Bolaget inte regelbundet bedöma lämpligheten av de försäkringsbaserade investeringsprodukter som rekommenderats Kunden.

15.4 Vad som sägs om försäkringsbaserade investeringsprodukter ovan gäller även pensionsförsäkringar som har ett förfallo- eller återköpsvärde som helt eller delvis är direkt eller indirekt exponerat mot marknadsvolatilitet i enlighet med lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

16. EGENSKAPER OCH RISKER MED INVESTERINGAR I FINANSIELLA INSTRUMENT

16.1 Att investera i finansiella instrument innebär alltid en risk för att investeringen sjunker i värde. Ju högre risk Kunden är beredd att ta desto större är risken för större förluster. Samtidigt innebär en högre risk även en möjlighet till högre avkastning. Vid all investering i värdepapper i Kundens försäkringar är det av vikt att Kunden förstår egenskaperna och riskerna med det eller de värdepapper som Kunden köper. I de fall Kunden erhåller rådgivning om de värdepapper som ingår i Kundens försäkring kommer Bolaget att lämna ytterligare information om de finansiella instrumentens egenskaper och risker.

17. KOMMUNIKATION

17.1 All kommunikation sker på svenska. All dokumentation samt information Kunden erhåller kommer att vara på svenska.

17.2 Kommunikation sker via Kundens kundportal. Kommunikation kan även ske via e-post, brev eller telefon. Det åligger Kunden att meddela Bolaget om Kunden byter e- postadress, postadress eller telefonnummer.

17.3 Kunden har rätt att få viss information i samband med försäkringsdistribution och rådgivning. Denna information kommer Kunden erhålla personligen på sin kundportal. Kunden har alltid rätt att begära att få informationen avgiftsfritt i en pappershandling.

18. E-POST

18.1 Genom att uppge sin e-postadress, antingen i samband med Villkorens ikraftträdande eller vid annat tillfälle i samband med försäkringsdistribution, för registrering i Bolagets system, samtycker Kunden till att Bolaget får kommunicera med Kunden elektroniskt.

19. MEDDELANDEN

19.1 Meddelande som sänts till Kundens kundportal eller via annan elektronisk kommunikation ska anses ha kommit Kunden tillhanda vid avsändandet om det sänts till av Kunden uppgivet nummer eller elektronisk adress. Om ett sådant meddelande når Kunden på icke normal kontorstid ska meddelandet anses ha kommit Kunden tillhanda vid början av påföljande vardag.

19.2 Meddelanden som avsänts från Bolaget med rekommenderat brev eller vanligt brev ska anses ha nått Kunden senast femte vardagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som Kunden uppgivit.

19.3 Meddelanden från Kunden till Bolaget ska ställas till den adress som anges i den förköpsinformation Kunden har fått, såvida inte svar begärts till annan adress. Meddelande från Kunden ska anses ha kommit Bolaget tillhanda den vardag meddelandet kommit fram till nämnda adress.

20. SEKRETESS

20.1 Bolaget ska iaktta och vidmakthålla tystnadsplikt vad gäller uppdraget och inhämtade uppgifter och får inte obehörigen röja sådana inhämtade uppgifter.

20.2 Handlingar med konfidentiella uppgifter ska förvaras på ett betryggande sätt.

21. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

21.1 För information om Bolagets behandling av personuppgifter hänvisas till Bolagets integritetspolicy som finns tillgänglig på Kundens kundportal eller på Bolagets hemsida.

22. UPPDRAGSTID OCH FÖRNYELSE AV UPPDRAGET

22.1 Uppdraget gäller från det datum då Villkoren träder ikraft enligt nedan. Uppdraget förlängs därefter för en tid av 12 månader i sänder, såvida inte uppdraget dessförinnan skriftligen uppsäges, dock senast 3 månader före utgången av gällande uppdragsperiod.

22.2 Villkoren träder ikraft den tidpunkt då Kunden undertecknar fullmakt enligt punkten 2.2 eller den tidpunkt Uppdragsavtalet träder i kraft.

22.3 När Uppdraget har sagts upp och Villkoren upphört att gälla upphör med omedelbar verkan även fullmakten att gälla.

23. ÄNDRING AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN

23.1 Ändringar av Villkoren ska ha verkan gentemot Kunden från och med trettionde kalenderdagen efter det att Kunden enligt punkten 19 ska anses ha mottagit meddelandet om ändringen. Om Kunden inte godtar ändringen har Kunden rätt att säga upp Uppdraget till upphörande.

24. BEGRÄNSNING AV BOLAGETS ANSVAR

24.1 Bolaget är inte skyldigt att vidta andra åtgärder än vad som anges i Villkoren, om inte särskilt avtal ingåtts om detta. Vad som uttryckligen anges i sådant särskilt avtal ska gälla före dessa Villkor.

25. TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG

25.1 Tolkning och tillämpning av Villkoren ska ske enligt svensk rätt.

25.2 Tvist rörande tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska avgöras av allmän domstol.