Vaccinflaskor.

Vaccin ökar sannolikheten för ekonomisk återhämtning

Nr 4/2020 – Marknadsbrev Ceteri Perspektiv

De senaste veckorna har inneburit ett antal positiva nyheter gällande kommande vaccin mot covid-19. Goda nyheter i en tid då smittspridningen och dess effekter tyvärr har utvecklats med alltför många likheter jämfört med våren.

En situation som får många negativa konsekvenser, inte minst det ökade trycket på sjukvården och ökade dödstal. Ur det rent ekonomiska perspektivet har dock effekterna varit begränsade och fokus har istället varit, som det alltid är, framåt. Där har nyheterna på vaccinsfronten tillsammans med ett, får man anta, avklarat amerikanskt val bidragit till ökad sannolikhet för ett relativt bra globalt ekonomiskt år 2021.

Det har diskuterats hur snabbt ett vaccin kan bli tillgängligt för så stora grupper i olika länder att det möjliggöra en återgång till ett någorlunda ”före pandemin” läge. I Sverige har signalerna från politiker och folkhälsomyndighet varit att det kommer dröja relativt långt in på året 2021 innan stora grupper har fått möjlighet att vaccinera sig. Samtidigt har Storbritannien rekordsnabbt godkänt ett av vaccinen och flera av vaccinsbolagen har parallellt med pågående fas 3 studier påbörjat produktion av miljontals vaccinsdoser. Frågan är därför om inte den svenska linjen är alltför defensiv och att det ligger närmare i tiden än vad som speglats.

Givet att vaccin kommer ut i större omfattning och helst under första halvan av 2021 finns goda skäl att förvänta sig succesivt en utbredd ekonomisk återhämtning. Förklaringen är en global återgång till normalitet på grund av kombinationen av vaccin, årets höga sparkvoter (sparat konsumtionsutrymme) fortsatt låga räntor och fortsatta stimulanser. Det här med sparkvoter är intressant. I normala fall leder kriser till att människor väljer att öka sitt sparande, givet att man kan. Så har varit fallet även denna gång vilket talar för att det finns ett uppdämt konsumtionsutrymme som, när livet normaliseras, kommer användas.

Sparkvoten USA 2015-2020 graf.

Bild 1: Sparkvoten i USA, 2015–2020

Till detta kommer en ny amerikansk president i Biden som har stora infrastruktursatsningar sin politiska agenda. Det är också sannolikt att Biden kan förbättra omvärldsrelationerna med minskade handelskonflikter som följd. Det ska tilläggas att Biden inte är någon utpräglad frihandelsvän, i synnerhet kommer det märkas gentemot Kina, men omvärldsrelationer kommer han trots allt hantera bättre än sin föregångare.

I ett sådant scenario med en global ekonomisk återhämtning är det klassiska mönstret att cykliska (konjunkturkänsliga) sektorer går bra parallellt som vi i spåren av ökad ekonomisk aktivitet ser ett visst mått av stigande inflation och stigande räntor. Sammantaget en miljö där de aktier som klassas som ”värdebolag” går starkare än ”tillväxtbolag” och därmed ett omvänt förhållande än vad som varit fallet innevarande år, och även åren innan.

Börsutveckling för sektorn valuebolag jämfört med tillväxtbolag.

Bild 2. Börsutveckling för sektorn valuebolag jämfört med tillväxtbolag

Scenariot med bred ekonomisk återhämtning kommer även kunna gynna andra länder/sektorer som missgynnats under detta år, här finns ett antal tillväxtmarknader och särskilt drabbade branscher som hotell, restaurang och resor. Detta är inte likställt med större nedgång för teknologisektorn, som gynnats detta år. Det pågår en teknologisk revolution som kommer fortsätta länge så inom teknologisektorn kommer många av framtidens vinnare finnas. Plus att räntor kommer vara fortsatt låga och intäkterna/vinsterna finns också där på annat sätt än under it bubblan 2000. Däremot kommer nog inte alla enkelt kunna motivera sina nuvarande värderingar och i relativa termer kan andra sektorer vara bättre kommande 12–18 månader.

Summerat finns ett flertal faktorer som talar för ekonomisk återhämtning 2021. Risker finns givetvis, framför allt om vaccinet tar längre tid att distribuera och att globala ekonomin hinner ta mer skada av nuvarande omfattande ”våg” av smittspridning. På sikt kommer den ökade skuldsättningen som enskilda länder tvingats till vara utmanande men det kommer sannolikt inte vara fokus för 2021.

Ceteri Kapitalförvaltning 2020-12-04

Informationen i denna publikation är baserad på källor och bearbetningsmetoder som vi anser vara tillförlitliga. Antaganden om framtida utveckling och prognoser är dock till sin natur förenad med osäkerhet. Varje placering måste därför vara ett självständigt beslut av placeraren oberoende av denna information. Ceteri Kapitalförvaltning AB svarar alltså inte för eventuella förluster som kan tänkas uppkomma.