Ceteris vänner - Bostadsspecial

Fakta om företaget

Företag: Mäklarringen Västerås

Ägare: David Berg och Michael Berg

Bakgrund: Magisterexamen i företagsekonomi och utbildad fastighetsmäklare.

Hemsida: www.maklarringen.se

Instagram: @maklarringenvasteras


Vem är du och vilket förtag driver du?

David Berg, delägare av Mäklarringen Västerås/Västmanland

Hur upplever du bostadsmarknaden just nu?

Pandemin och restriktionerna de senaste två åren har bidragit till en förändring av köpmönstret på bostadsmarknaden. Efterfrågan på fritidshus exploderade under förra året, alla skulle semestra hemma. Det har även varit en stor efterfrågan på större hus och större bostadsrätter. Många jobbade hemifrån och behovet av extra rum ökade. Resultat av detta ser vi idag då restriktioner tagits bort och den ökade prisutvecklingen börjat avta. Just nu skrivs det mycket i massmedia om inflation, höjda räntor, och prisras. Givetvis har detta en påverkan på köpare och säljare som undrar över framtida prisutveckling.

David på Mäklarringen

Hur ser prisbilden ut i Västerås idag på BRFer och villor i relation till toppen?

Massmedia skriver om prisras, och värdeladdade ord som detta kan skapa en orolig marknad, och det har vi märkt av. Vi ser idag inget stort prisras på Västeråsmarknaden. Gör man en jämförelse på bostadsrättspriserna för de senaste 12 månader har de gått ner ca 3,8%, ser man på en 24 månaders period så har priserna gått upp 9,6 %. För villor och radhus kan man jämföra K/T-tal (köpeskilling jämfört med taxeringsvärde). Där ser vi delvis en annan utveckling jämfört med utvecklingen för bostadsrätter. De senaste 24 månaderna har priserna ökat 17 %, de sista 12 månaderna har priserna ökat 2,3 % och ser man ur ett kortare perspektiv på 6 månader så är det en ökning på 0,6 %. (Källa: Hemnet) I dagsläget upplever vi att de heta budgivningarna har minskat och i många försäljningar hamnar slutpriset kring utgångspriset. Om vi ser över en kortare period på 1-3 månader så är det något nedåtgående priser. Vi har dock de senaste sommarmånaderna haft ett öppet samhälle där många har prioriterat semesterresor istället för att gå på bostadsvisningar.

Vilka objekt säljer bäst/mer utmanande?

Efterfrågan på villor och radhus är fortsatt stor. Mindre bostadsrätter har haft en lägre efterfrågan under pandemiåren och där bedömer vi att efterfrågan troligtvis kommer att återgå till den vi hade före pandemin nu när t ex. studenterna är tillbaka på marknaden. På de unika och attraktiva objekt finns det alltid en stor efterfrågan. Vi upplever att intresset för renoveringsobjekten har minskat på grund av att priserna på byggmaterial snabbt gått upp.

Vad talar för bostadsmarknaden i Västerås i framtiden?

Västerås är en stad i förändring. Stadens utvecklas och växer, nya företag flyttar hit och folkmängden ökar. Attraktiva områden förändras och förtätas för att skapa fler bostäder. Västerås stad har planer för nya bostadsområden och utbyggnation med nya etapper i befintliga bostadsområden. Många som idag är boende i Stockholm ser Västerås som ett bra alternativ med goda kommunikationer och en bättre prisbild. Vi ser även att många vill bygga sina egna hus och söker kommunala tomter. Väntetiden i tomtkön är lång och efterfrågan är mycket stor.

Vad oroar köpare/säljare?

Vi har märkt av att de potentiella köparna oroar sig för räntorna och prisutvecklingen framöver. Få har dock kollat upp hur mycket en ränteändring innebär i extra utgifter. Vi resonerar att man ska se sitt boende på längre sikt. Man söker nytt och vill byta boende för att man har ett behov. Vi har även märkt att säljarna oroar sig kring utvecklingen och hur den påverkar deras egna försäljning. Kan räntehöjningar påverka möjlighet att få bud? Får spekulanten lånelöfte? får jag det pris som jag vill ha?

Vilka frågor är vanligast idag?

Förutom frågor om räntor och bostadsmarknadens prisutveckling framöver så ser vi att många köpare och säljare är mer pålästa idag. Man är idag mer måna om att se över sina boendekostnader och hur dessa kan påverkas. När elpriserna gick upp började vi på husvisningarna att få frågor om uppvärmning och solceller. När det gäller bostadsrätter så har många köpare förstått att föreningens ekonomi har en påverkan på framtida avgifter. Där får vi idag mer frågor om föreningens ekonomi, framtida renoveringar och framtida investeringar som friköp av tomträtt etc.

Hur tror du att bostadsmarknaden ser ut om 1 år? Den är upp, köpläge nu? Oförändrad? Den är ner, räntehöjningarna har inte nått konsumenten?

Det kommer hela tiden finnas ett behov av att byta boende på grund av att familjesituationer förändras, så en efterfrågan kommer att finnas. Många banker har höjt sina listräntor mer än vad styrräntan gått upp och där finns ett utrymme att förhandla sin egna ränta med banken. I takt med att styrräntan höjs och bankerna följer med räntehöjningar kommer den prisutveckling vi har sett på bostäder bromsas upp och avta. Vi bedömer inte att det behöver innebära att det blir ett stort prisras på bostadsmarknaden i Västerås framöver, utan det kommer troligtvis bli en lugnare marknad. Räntorna, i synnerhet de korta, är fortsatt låga ur ett historiskt perspektiv.